PõhikiriI. ÜLDSÄTTED

1. Sihtasutuse nimi on Räpina Inkubatsioonikeskus.

2. Sihtasutuse asutajateks on Räpina linn ja Räpina vald.

3. Sihtasutuse asukoht on Eesti Vabariik, Põlva maakond, Räpina linn.

4. Sihtasutuse aadress on Hariduse 1, Räpina, Põlva maakond.

5. Sihtasutuse eesmärkideks on:

5.1. arendada piirkonna ettevõtlust;

5.2. toetada piirkonna algajaid ettevõtjaid nn inkubatsiooniperioodil (soodsatel tingimustel inkubatsiooni-keskuse ruumide rendile andmine koos kontoritehnika kasutamisega, konsultatsiooni andmine, raamatupidamis- ja sekretäriteenuse osutamine jm);

5.3. organiseerida ettevõtlusalast koolitust;

5.4. arendada koostööd alustavate ja tegutsevate ettevõtete ning Tartu ülikoolide ja teadusasutuste vahel.

6. Sihtasutus on eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub seadustest, käesolevast põhikirjast ja muudest õigusaktidest.

7. Sihtasutus tegeleb majandustegevusega seaduses ettenähtud piirides oma eesmärkide saavutamiseks.

8. Sihtasutus on asutatud määramata tähtajaks.


II. SIHTASUTUSE VARA

9. Sihtasutuse vara moodustub asutajate poolt üleantud varast, annetustest, riigi ja kohalike omavalitsuste finantstoetustest, osalemisest rahvusvahelistes abi- ja koostööprogrammides, sihtotstarbelistest eraldistest, samuti sihtasutuse majandustegevusest saadud tulust.

10. Sihtasutus võib kasutada oma tulusid üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

11. Sihtasutusele üleantud materiaalsete väärtuste üleandmist tõendatakse juhatuse liikmete poolt allkirjadega üleandmise-vastuvõtmise aktil. Kui antakse üle kinnisasi või registrisse kuuluv vallasasi, tõendatakse seda väljavõttega kinnistusraamatust või vastavast registrist.

12. Sihtasutusele raha ülekandmist tõendatakse pangaülekande koopiaga või kassa sissetuleku orderiga.

13. Sihtasutusele laekunud sihtotstarbelised eraldised võetakse arvele vastava märkega ja neid kasutatakse vastavalt eraldaja soovile. Juhatusel on keelatud vastu võtta sihtannetusi, mis ei vasta sihtasutuse eesmärkidele või on tehtud ebaeetilisel või ebaseaduslikul eesmärgil.


III. SIHTASUTUSE NÕUKOGU

14. Nõukogul on viis liiget, kes määratakse ja kutsutakse tagasi Räpina Vallavalitsuse korraldusega. Nõukogu volitused kehtivad 3 aastat. (nõukogu otsus nr 1/2007 16.04.2007)

15. Räpina Vallavalitsusel on õigus oma korraldusega nõukogu liige tagasi kutsuda ning määrata tema asemele uus liige. (nõukogu otsus nr 1/2007 16.04.2007)

16. Nõukogu liikmetele võib maksta tema ülesannetele ja sihtasutuse majanduslikule olukorrale vastavat tasu. Tasu suurus määratakse Räpina Vallavalitsuse korraldusega. (nõukogu otsus nr 1/2007 16.04.2007)

17. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust. Esimees valitakse nõukogu volituste ajaks.

18. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord aastas.

19. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed ja protokollija. Protokolli kantakse nõukogu liikme eriarvamus, mille ta kinnitab oma allkirjaga.

20. Nõukogu võib teha otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik nõukogu liikmed.

21. Nõukogu pädevusse kuulub:

21.1. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;

21.2. audiitori nimetamine;

21.3. juhatuse liikmele ja audiitori tasu suuruse ja maksmise korra ääramine;

21.4. sihtasutuse vara kasutamise ja käsutamise korra kinnitamine;

21.5. juhatuse liikmele nõusoleku andmine tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest; muud seadusega sätestatud õigused.


IV. SIHTASUTUSE JUHATUS

22. Juhatus koosneb ühest liikmest, kes juhib ja esindab sihtasutust (nõukogu otsus nr 3/2007 05.11.2007)

23. Juhatuse liikmed määratakse asutamisotsusega.

24. Tunnistada kehtetuks (nõukogu otsus nr 3/2007 05.11.2007)

25. Juhatuse esimehega sõlmitakse leping, millest tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingutingimustele.

26. Juhatuse esimehele võib maksta tema ülesannetele ja sihtasutuse majanduslikule olukorrale vastavat tasu. Tasu suuruse määrab nõukogu ning see sätestatakse temaga sõlmitavas lepingus.

27. Juhatuse liikmete koosseisus võib muudatusi tehe ja juhatuse liikmed tagasi kutsuda üksnes sihtasutuse nõukogu.


V. SIHTASUTUSE RAAMATUPIDAMINE JA KONTROLL

27. Juhatus korraldab sihtasutuse raamatupidamist vastavalt raamatupidamise ja sihtasutuse seadustele.

28. Sihtasutuse majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

29. Sihtasutusel on audiitor, kelle nimetab nõukogu. Nõukogu võib audiitori nimetada teatud tähtajaks, kuid mitte kauemaks kui oma volituste kestuse ajaks. Audiitor võidakse nimetada ka ühekordseks audiitorkontrolli tegemiseks. Nõukogu võib audiitori tagasi kutsuda ja uue nimetada igal ajal.

30. Audiitorile makstava tasu suuruse määrab nõukogu ning see sätestatakse temaga sõlmitavas lepingus.


VI. VARA KASUTAMINE JA KÄSUTAMINE

31. Sihtasutus võib oma vara kasutada üksnes põhikirjalistel eesmärkidel.

32. Sihtasutuse vara kasutamise üle otsustavad juhatus ja nõukogu vastavalt sihtasutuse eesmärkidele ja käesolevas põhikirjas ettenähtud esindusõigusele.

33. Sihteraldise otsatarvet ei ole sihtasutusel õigust muuta.

34. Sihtasutus ei või anda laenu ega seda tagada.


VII. PÕHIKIRJA MUUTMINE

35. Kuni sihtasutuse registrisse kandmiseni võivad asutajad asutamisotsuse tühistada või seda muuta või muuta põhikirja.

36. Nõukogu võib põhikirja muuta üksnes muutunud asjaolude arvessevõtmiseks, järgides sihtasutuse eesmärke.


VIII. SIHTASUTUSE LÕPETAMINE, VARA JAOTAMINE

37. Sihtasutus lõpetatakse:

37.1. nõukogu otsusega;

37.2 kui sihtasutuse eesmärgid on saavutatud või ei ole saavutatavad;

37.3 muudel seadustel ettenähtud alustel ja korras.

38. Sihtasutuse lõpetamisel (likvideerimisel) on likvideerijaks juhatuse liige.

39. Likvideerimisel järelejäänud vara läheb vastavalt nõukogu otsusele üle Räpina vallale, kes peab seda kasutama võimalikult sihtasutuse eesmärkidele vastavalt. (nõukogu otsus nr 1/2007 16.04.2007)

40. Sihtasutuse dokumendid antakse hoiule Räpina vallale.

41. Nõukogu otsusega võib sihtasutus lähtudes muutunud asjaoludest ja arvesse võttes sihtasutuse eesmärke ühineda teiste sihtasutustega. Ühinemisotsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletasid kõik nõukogu liikmed.

42. Sihtasutus ei saa jaguneda.


LOOMEMAJARäpina Inkubatsioonikeskus | Pargi 31 Räpina, 64505 Põlvamaa; | E-post: leo@ariabi.ee